Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ] Print-vriendelijke versie

ir. Taverniers, Eric

Vorige instituten (2)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Vlaams Ministerie Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Waterbouwkundig Laboratorium; Stafdienst, meer

 • Functie: Coördinator Hydrometrie

 • Stuurgroep Lange Termijn Visie Onderzoek en Monitoring van het Schelde-estuarium (LTV O&M), meer


Projecten (12)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • 10 jarig overzicht, meer
 • Bathymetrische metingen van Westerschelde en Zeeschelde
 • Bepaling van de bresgevoeligheid van winterdijken, meer
 • Evaluatiestudie m.b.t. het terugstorten van baggerspecie in de Beneden-Zeeschelde
 • Getij Zeescheldebekken, meer
 • Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer
 • MONEOS, meer
 • Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan
 • Opvolging sedimentverspreiding rond Airset baggertuig, meer
 • REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total suspended Matter, meer
 • Uitvoeren van vlottermetingen ihkv bouw CDW DGD, meer
 • Waterkwantiteit en logistieke ondersteuning

Datasets (16)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
 • Afvoer in het Scheldebekken
 • Bodem-bemonstering Beneden-Zeeschelde
 • Continue monitoring van chloride, temperatuur en slibgehalte op 4 meetplaatsen in de Beneden-Zeeschelde, meer
 • Evolutie van platen en geulen in de Zee- en Westerschelde
 • Fysische waterkwaliteit (vnl. zeezoutgehalte, temperatuur, zuurtegraad, hardheid ) van de Zeeschelde
 • Fysische waterkwaliteit in de Beneden-Zeeschelde en de Antwerpse haven
 • Gewone tijwaarnemingen in de Beneden-Zeeschelde
 • Hydrometrische 13-uursmetingen op een aantal welgekozen raaien in de Zeeschelde, meer
 • Lithologische en granulometrische bodemkaart van de Zeeschelde, meer
 • Monitoring verdieping Schelde
 • Slib-problematiek Beneden-Zeeschelde: slib-balans
 • Stroom- en raaimetingen in de Zee- en Westerschelde
 • Vlotter-snelheidsmetingen in de Zee- en Westerschelde
 • Waterinfo: Datasysteem van het Waterbouwkundig laboratorium, meer
 • WL monitoring: Semi-continue monitoring van chloride, temperatuur en slibgehalte op een 17-tal meetplaatsen op de Zeeschelde (en Westerschelde), meer
 • WL waterstanden Zeeschelde, meer

Publicaties (73)  Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
  ( 1 peer reviewed ) opsplitsen
 • Boeckx, L.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Stormrapport: stormtij Zeescheldebekken 22 oktober 2014. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 14 + 1 p. appendices pp., meer
 • Fettweis, M.; Sas, M.; Monbaliu, J.; Taverniers, E. (1997). Langdurige meting van slibconcentratie, saliniteit en temperatuur te Prosperpolder (beneden Zeeschelde). Water 16(92): 15-26, meer
 • Peer reviewed article Francken, F.; Wartel, S.; Parker, R.; Taverniers, E. (2004). Factors influencing subaqueous dunes in the Scheldt Estuary. Geo-Mar. Lett. 24(1): 14-21. dx.doi.org/10.1007/s00367-003-0154-x
 • Levy, Y.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Beneden-Zeeschelde t.h.v. Antwerpen: advies kunstproject vlotters "WE DRIFT": Vlottermetingen en uitwerking concept t.b.v. kunstproject "WE DRIFT" (mei 2013) met passage foto-vlotters aan de Rede van Antwerpen. versie 4.0. WL Rapporten, 833_06. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 53 + 1 p. tables, 44 p. figures pp., meer
 • Levy, Y.; Plancke, Y.; Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2014). Het getij in de Zeeschelde en haar bijrivieren: langjarig overzicht van de voornaamste getijkarakteristieken. Versie 5.0. WL Rapporten, 12_071. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. V, 22 + 47 p. appendices pp., meer
 • Maeghe, K.; Mostaert, F.; Engels, J.; Taverniers, E. (2002). Sediment discharge in the Scheldt estuary [PRESENTATION]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 12 slides pp., meer
 • Mergaert, K.; Taverniers, E. (2003). Monitoring in het kader van de Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium. Water Nieuwsbrief 7: 1, meer
 • Mergaert, K.; Taverniers, E. (2003). Monitoring in het kader van de Langetermijnvisie van het Schelde-estuarium, in: Watersysteemkennis: "waterforum", vrijdag 31 januari 2003, Brussel. pp. [1 + 7 p. handouts], meer
 • Mergaert, K.; Taverniers, E. (2005). De waterwegbeheerder en de sedimentproblematiek: beheersbeschouwingen over de impact van de toevoer van fluviatiel sediment naar de Beneden-Zeeschelde [PRESENTATIE]. Maritieme Toegang/Waterbouwkundig Laboratorium: [s.l.]. 33 slides pp., meer
 • Michels, H.; Van Braeckel, A.; Speybroeck, J.; Milotic, T.; Van den Bergh, E.; Verelst, K.; De Mulder, T.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Onderzoek naar de invloedsfactoren van golfbelasting en de morfologische effecten op slikken en schorren in de Beneden Zeeschelde, meer specifiek op het Galgeschoor: deelrapport 9. Analyserapport met betrekking tot de morfologische ontwikkelingen op het Galgeschoor. versie 2.0. WL Rapporten, 837_03. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VIII, 72 + 9 p. Appendices pp., meer
 • Mostaert, F.; Maeghe, K.; Engels, J.; Taverniers, E. (2002). Sediment discharge in the Scheldt estuary, in: ECSA Local Meeting: ecological structures and functions in the Scheldt Estuary: from past to future, Antwerp, Belgium October 7-10, 2002: abstract book. pp. 11, meer
 • Nossent, J.; Boeckx, L.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Sinterklaasstorm 6 december 2013: beschrijving van de hydrometrische gebeurtenissen. Versie 4.0. WL Rapporten, 00_119. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 22 pp., meer
 • Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan: hydraulische randvoorwaarden voor toetsen op en ontwerpen naar veiligheid. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15a. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 18 + 1p. bijlagen pp., meer
 • Peeters, P.; de Vos, L.; Vandevoorde, B.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Stabiliteit van de grasmat bij golfoverslag: golfoverslagproeven Tielrodebroek. Versie 2.0. WL Rapporten, 713_15b. Waterbouwkundig Laboratorium/INBO/Afdeling Geotechniek: Antwerpen. 66 + 3 p. bijlagen pp., meer
 • Plancke, Y.; Vos, G.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Overleg flexibel storten: T0 morfologie plaatranden. Versie 2.0. WL Rapporten, 791_08. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 13 + 2 p. bijl., fig. pp., meer
 • Plancke, Y.; Verwilligen, J.; Vanlede, J.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Beheersbaarheid groene boeienzijde: syntheserapport. Versie 3.0. WL Rapporten, 753_14. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. II, 14 pp., meer
 • Plancke, Y.; Maximova, T.; Ides, S.; Peeters, P.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Werkgroep O&M - Projectgroep Veiligheid: Sub project 1. Data analysis and hypothesis - Lower Sea Scheldt. version 4.0. WL Rapporten, 756_05. Flanders Hydraulics Research: Antwerp. V, 49 + 1 p. tables pp., meer
 • Plancke, Y.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). Monitoring of physical parameters within the scope of the Dutch-Flemish integrated monitoring program, in: Hydraulic Measurements and Experimental Methods 2012 Conference (HMEM 2012), Snowbird, Utah, August 12-15, 2012. pp. [1-6], meer
 • Plancke, Y.; Taverniers, E.; Vanlede, J.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2012). Slibbalans-Zeeschelde: deelrapport 1. Metingen halftij-eb Boven-Zeeschelde 2012. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_029. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IV, 10 + 2 appendices pp., meer
 • Taverniers, E. (1972). Getijdestromen "het erin, het ermee, het errond": bijdrage tot het berekenen van de hydraulische karakteristieken en van het sedimententransport. Ir Thesis. Vrije Universiteit Brussel: Brussel. 113 pp., meer
 • Taverniers, E. (1975). Nota over de vergelijkingsvlakken. Antwerpse Zeediensten: [s.l.].
 • Taverniers, E. (1975). Evolutie van het getij in de Westerschelde: periode 1941-1974. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 16 + 27 p. fig. pp., meer
 • Taverniers, E. (1979). De afsluiting van de Durme. Afdamming? Stormvloedkering? "Open" Durme!. Ministerie van Openbare Werken. Dienst der Zeeschelde: Antwerpen. 60 + 34 p. Appendices pp., meer
 • Taverniers, E. (1988). Overstromingsdijken: ontwerpfilosofie, proefnemingen en verwachtingen in de praktijk, in: Nieuwe ontwikkelingen bij waterkeringen, woensdag 20 april 1988. pp. 55-58, meer
 • Taverniers, E. (1988). Moderne technologie voor dijken: D.24.Ontwerp en uitvoering van overstroombare dijken [CURSUS]. Stichting Postacademisch Onderwijs: Delft. 22 pp., meer
 • Taverniers, E. (1995). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1994. Verslag AMS, 95/01. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 4 + bijlagen pp., meer
 • Taverniers, E. (1996). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1995. Verslag AMS, 96.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 6 + bijlagen pp., meer
 • Taverniers, E. (1996). Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1995. Verslag AMS, 96.03. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 15 + figures, tables pp., meer
 • Taverniers, E. (1997). Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1996. Verslag AMS, 97.03. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 27 + annexes pp., meer
 • Taverniers, E. (1997). Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1996. Administratie Waterwegen en Zeewezen, Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 27 pp., meer
 • Taverniers, E. (1997). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1996. Verslag AMS, 97.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 7 + appendices pp., meer
 • Taverniers, E. (1997). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1996. Verslag AMS, 97(2). Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 53 pp., meer
 • Taverniers, E. (1998). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1997. Verslag AMS, 98.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 7 + tables pp., meer
 • Taverniers, E. (1998). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1997. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 7 pp., meer
 • Taverniers, E. (1998). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1997. Verslag AMS, 98(2). Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 7, 27 pp., meer
 • Taverniers, E. (1998). Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1997. Verslag AMS, 98.03. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 28, tables, graphs pp., meer
 • Taverniers, E. (1998). Evolutie van het getij in het Zeescheldebekken. Water 17(102): 304-308, meer
 • Taverniers, E. (1998). Sessie 2: effecten op de waterkwaliteit, op de waterkwantiteit en op de ecologische structuren: Evolutie van het getij in het Zeescheldebekken. Water 17(102): 304-308, meer
 • Taverniers, E. (1998). Sessie 2: effecten op de waterkwaliteit, op de waterkwantiteit en op de ecologische structuren: Evolutie van het getij in het Zeescheldebekken, in: Referatenboek: 4de Scheldesymposium: de sterke schouders van het Scheldebekken (deel 1). Water: Tijdschrift over Waterproblematiek, 17(102): pp. 304-308, meer
 • Taverniers, E. (1999). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1998. Verslag AMS, 99.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 10 + appendices pp., meer
 • Taverniers, E. (1999). Kleine Nete te Emblem: waterstanden in de wasperiode september à november 1998. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 5 + appendices pp., meer
 • Taverniers, E. (2000). Beneden-Zeeschelde: slibbalans 1999. Verslag AMS, 2000.04. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 35 + annexes pp., meer
 • Taverniers, E. (2000). Beneden-Zeeschelde: getij-evolutie te Antwerpen-Loodsgebouw. Advies getijvoorwaarden bij bouw nieuwe ponton aan het Steenplein te Antwerpen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Departement Leefmilieu en Infrastructuur. Administratie Waterwegen en Zeewezen. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 12 + appendices pp., meer
 • Taverniers, E. (2000). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 1999. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen.
 • Taverniers, E. (2001). Zeescheldebekken: de afvoer van de Schelde in 2000. Verslag AMS, 2001.02. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 14 + appendices pp., meer
 • Taverniers, E. (2002). Beneden-Zeeschelde te Antwerpen-loodsgebouw: getij-evolutie 1901-2000 en getij-prognose tot 2050 - Advies getijvoorwaarden bij bouw nieuwe ponton aan het Steenplein te Antwerpen. Herwerkte versie d.d. februari 2002. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Afdeling Maritieme Schelde: Antwerpen. 15 pp., meer
 • Taverniers, E. (2013). 41 jaar ervaringen stormvloedwaarschuwing Zeescheldebekken [PRESENTATIE]. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 57 slides pp., meer
 • Taverniers, E.; Verelst, K.; Laforce, E.; De Mulder, T. (2005). Brug over de Zeeschelde te Temse/Bornem: hydraulische en nautische studie van het voorontwerp. WL Rapporten, 785. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 5 + appendices pp., meer
 • Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2010). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2009: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2009 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIII, 155 + 25 p. Tables, 110 p. Figures pp., meer
 • Taverniers, E.; Vereecken, H.; Mostaert, F. (2011). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2010: Overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2010 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVI, 233 + 30 p. tables, 185 p. Figures pp., meer
 • Taverniers, E.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL - Basisboek: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in het Zeescheldebekken gemeten - uitleggend basisboek met algemene situering, methodologie en achtergrond. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XIX, 293 + 7 p. app., 30 p. tabl., 241 p. fig. pp., meer
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). Overzicht van de tijwaarnemingen in het Zeescheldebekken gedurende het decennium 1991-2000: T.O. tijwaarnemingen Zeescheldebekken 1991-2000. Versie 2.0, heruitg. papieren versie. WL Rapporten, 833_01. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. I, 170 pp., meer
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 145 + 27p. tables, 92p. figures pp., meer
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2009). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2008: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2008 in het Zeescheldebekken gemeten. Bijlagenrapport. Versie 2.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. appendices pp., meer
 • Taverniers, E.; Mostaert, F. (2011). Boven-Zeeschelde te Burcht (Bakkersveer): onderzoek erosie/aanzanding rivierbodem t.h.v. nieuwe aanlegkade: monitoring in situ & bathymetrische beschouwingen. versie 2.0. WL Rapporten, 792_27. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 41 pp., meer
 • Taverniers, E.; Theuns, J. (1974). Studie over de evolutie van het "Straatje van Willem". Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 11 + 13 p. bijlagen pp., meer
 • Taverniers, E.; Theuns, J. (1974). Verslag metingen spuiriool aan Zandvliet- en Boudewijnsluis. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 18 + annexes pp., meer
 • Taverniers, E.; Theuns, J. (1976). De debieten van het Scheldebekken in 1975. Nota. Antwerpse Zeediensten, 76.1. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 6 + tables, figures pp., meer
 • Taverniers, E.; Theuns, J. (1977). Zeeschelde: chloridegehalte 1976. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 77/11. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 5 + bijlagen pp., meer
 • Taverniers, E.; Theuns, J. (1977). De debieten van het Scheldebekken in 1976. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 77/1. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 6 + figuren pp., meer
 • Taverniers, E.; Theuns, J. (1977). Scheldebekken: temperaturen 1976. Verslag. Antwerpse Zeediensten, 77-4. Ministerie van Openbare Werken. Antwerpse Zeediensten: Antwerpen. 6 + figuren pp., meer
 • Taverniers, E.; Wouters, M. (2008). Tienjarig overzicht 1991-2000 van het getij in het Zeescheldebekken. [S.n.]: [s.l.].
 • Van Damme, S.; Meire, P.; Maeckelberghe, H.; Verdievel, M.; Bourgoing, L.; Taverniers, E.; Ysebaert, T.J.; Wattel, G. (1995). De waterkwaliteit van de Zeeschelde: evolutie in de voorbije dertig jaar. Water 14(85): 244-256, meer
 • Van Pul, P. (2014). De Belgische militaire onderwaterzettingen rond de Versterkte Plaats van Antwerpen in augustus en september 1914: een historisch-geografische reconstructie. Waterbouwkundig Laboratorium 1933 - 2008. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 127 pp., meer
 • Vanlede, J.; De Mulder, T.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2005). Stroomatlas Beneden Zeeschelde vak Prosperpolder-Kruisschans: stroomatlas bij gemiddeld springtij [ATLAS]. WL Rapporten, 784_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. 2 + maps pp., meer
 • Vanlede, J.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2013). Harmonische analyse en voorspelling: getij Schelde te Prosperpolder. Versie 2.0. WL Rapporten, 13_055. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 24 + 10 p. appendices pp., meer
 • Vanlierde, E.; Vereecken, H.; Plancke, Y.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2013). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2012: factual data rapportage van monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals gemeten door WL in het Zeescheldebekken in 2012. Versie 2.0. WL Rapporten, 12_070. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 135 + 6 p. appendices pp., meer
 • Vanlierde, E.; Cornet, E.; Vereycken, K.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2014). Methode berekening debieten in de Schelde: berekening debieten te Schelle, afwaarts Dendermonde en aan de Belgisch-Nederlandse grens. Versie 5.0 / Dynamisch rapport met addendum. WL Rapporten, 12_077. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 17 + 7 p. bijl. pp., meer
 • Vercruysse, J.B.; Verelst, K.; Taverniers, E.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2013). Sigmaplan – Gereduceerde Getijdegebieden – schaalmodelproeven gecombineerde in- en uitwateringsconstructies: deelrapport 2. Dijlemonding. Versie 2.0. WL Rapporten, 00_075. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. VII, 61 pp., meer
 • Vereecken, H.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2012). MONEOS - jaarboek monitoring WL 2011: overzicht monitoring hydrodynamiek en fysische parameters zoals door WL in 2011 in het Zeescheldebekken gemeten. versie 4.0. WL Rapporten, 833_07. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XVII, 248 + 7 p. appendices pp., meer
 • Verelst, K.; De Mulder, T.; Ides, S.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Mostaert, F. (2006). Odour nuisance in Scheldt branch Gentbrugge-Melle [POSTER]. Waterbouwkundig Laboratorium: Borgerhout. 1 poster pp., meer
 • Verelst, K.; Vercruysse, J.B.; Taverniers, E.; De Mulder, T.; Verwilligen, J.; Peeters, P.; Mostaert, F. (2016). Ondersteuning ontwerp klasse Vb‐sluis te Sint‐Baafs‐Vijve: deelrapport 4. Dimensionering bodembescherming stuwsluis. Versie 11.0. WL Rapporten, 12_142_4. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. XII, 63 + 51 p. bijlagen pp., meer
 • Vereycken, K.; Vanlierde, E.; Taverniers, E.; Deschamps, M.; Verwaest, T.; Mostaert, F. (2015). Over referentievlakken en peilschaalopmetingen in het Zeescheldebekken. Versie 3.0. WL Rapporten, 12_058. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. III, 11 + 9 p. bijlagen pp., meer

Alle informatie in IMIS valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Publicaties | Projecten | Datasets 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.