Catalogus

nieuwe zoekopdracht

[ meld een fout in dit record ]mandje (0): toevoegen | toon Print deze pagina

Net op Zee – Tracé IJmuiden Ver Alpha: deelrapport 1. Capaciteitsstudie Scheldemonding aanlanding hoogspanningskabels
De Maerschalck, B.; Plancke, Y.; Mostaert, F. (2019). Net op Zee – Tracé IJmuiden Ver Alpha: deelrapport 1. Capaciteitsstudie Scheldemonding aanlanding hoogspanningskabels. Versie 4.0. WL Rapporten, 19_004_1. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen. IX, 32 + 20 p. bijl. pp.
Deel van: WL Rapporten. Waterbouwkundig Laboratorium: Antwerpen, meer

Beschikbaar in  Auteurs 
Documenttype: Projectrapport

Trefwoorden
  Earth sciences > Geology > Geomorphology
  Ocean Energy > Offshore Wind Energy
  ANE, Nederland, Westerschelde [Marine Regions]
Author keywords
  Monding

Contactgegevens

Opdrachtgever: Vlaamse overheid; Beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken; Departement Mobiliteit en Openbare Werken; Afdeling Algemeen Beleid


Auteurs  Top 
 • De Maerschalck, B., meer
 • Plancke, Y., meer
 • Mostaert, F., meer

Abstract
  In de Routekaart Windenergie op Zee 2030 heeft het Nederlandse kabinet vastgesteld dat tussen 2024 en 2030 voor 7 gigawatt aan windparken op zee gebouwd zal worden. Het project IJmuiden Ver maakt hiervan deel uit. Op basis van een verkenning in 2018 is door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EKZ) gekozen voor het verder onderzoeken van de aansluiting Net op Zee IJmuiden Ver Alpha op het bestaande station Borssele via het mondingsgebied en de Westerschelde.
  Voorliggend rapport geeft een beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het mondingsgebied en het westelijke deel van de Westerschelde, Macrocel 1, die in overweging dienen te worden genomen bij het bepalen van het tracé.
  Het onderzoek toont aan dat er nog weinig ruimte is voor bijkomende kabels zonder de huidige baggerzones, vaarroutes en ankerplaatsen substantieel te doorkruisen. Bovendien is dit één van de meest dynamische gebieden van de Westerschelde. Door de migratie van platen, met in het bijzonder de Spijkerplaat, en geulen worden lokale bodemveranderingen van enkele meters per jaar, met zelfs uitschieters van meer dan 5 m per jaar, geconstateerd.
  Op basis van de bevindingen van een joint-fact-finding op initiatief van TenneT waarbij verschillende stakeholders en deskundigen samengebracht werden, werd een potentieel tracé via de Scheldemonding uitgetekend. Op basis van de kennis en ervaring die op de joint-fact-finding gedeeld werd, bleek dit feitelijk één van de enige opties met nog maar weinig ruimte voor optimalisatie. Het voorgestelde tracé kruist tot tweemaal toe de vaarroute, een ankerzone, de stortplaats SN11 en de Borssele kabels ter hoogte van de Spijkerplaat. Alle partijen aanwezig op de joint-fact-finding waren het er dan ook over eens dat de aanlanding via de Scheldemonding technisch complex is, voor extra hinder en risico’s zal zorgen en dat deze optie voor zover mogelijk vermeden dient te worden.

Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid Top | Auteurs 
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.