Catalogus

nieuwe zoekopdracht

220 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

sorteer op titel | datum

toon de opgedeelde lijst
 • 2012. 10 jarig overzicht, meer
 • 2003. 2D-NEVLA Scheldemodel SCALWEST 2000, meer
 • 1999. A strategy for managing the Westerschelde’s morphology, meer
 • 2015. Aanpassingen sediment meetnet, meer
 • 2009. Actualisatie van composiet randvoorwaarden, meer
 • 2019. Advies panoramaheuvel HPP, meer
 • 2018. Afleiden harmonische componenten hoofdposten Zeeschelde, meer
 • 2019. Afleidingsdijle scenarioberekeningen, meer
 • 2004. Afstemming Vlaams-Nederlandse voorspelling golfklimaat op ondiep water, meer
 • 2002. Alternative disposal strategy Walsoorden - feasibility study, meer
 • 2003. Alternative disposal strategy Walsoorden - in situ disposal test 2004, meer
 • 2014. AvdT - Golven in het estuarium, meer
 • 2015. AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium, meer
 • 2014. AvdT - metingen in het mondingsgebied, meer
 • 2014. AvdT - Sedimentatie op drempels, meer
 • Bagger- en stortstrategie in de Westerschelde, meer
 • 2013. Baseline Zeeuwse Delta, meer
 • 2019. Beheer en onderhoud CFD modellen, meer
 • 2005. Bepaling van de bresgevoeligheid van winterdijken, meer
 • 2015. Berekening krachten op passerende schepen mbv ROPES potentiaalsoftware, meer
 • 2008. BUL/017/07_simulatorBSHC, meer
 • 2006. CLIMAR: Evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten, meer
 • 2009. COHERENS - Uitbouw numeriek modelinstrument Noordzeehavens, meer
 • 2007. COHERENS: COupled Hydrodynamical-Ecological model for REgioNal and Shelf seas, meer
 • 2016. Complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch vooronderzoek, meer
 • 2018. Controle dijkhoogtes Maas voor T10000, meer
 • 2010. Correlatie NAO en Schelde-afvoer, meer
 • 2019. CP ECA - vogeleilanden Beneden Zeeschelde, meer
 • 2017. CREST golftankproeven, meer
 • 2015. CREST: Climate Resilient Coast, meer
 • 2018. Culverts in TELEMAC - code validation, meer
 • 2007. Cursus RIS - Nieuwe opleiding waterbemeestering, meer
 • 2009. Demping geul baai van Heist, meer
 • 2006. Dender - vernieuwen stuwen, meer
 • 2007. Dender: optimalisatie stuwregeling, meer
 • 2018. Densiteitsmetingen achterhaven Zeebrugge, meer
 • 2014. Design coastal safety measures Middelkerke, meer
 • 2013. Design coastal safety measures Raversijde-Mariakerke-Wellington West, meer
 • 2006. DGS 2e sluis Waaslandhaven, meer
 • 2018. Dimensionering breuksteen rond brugpijler Ijzer, meer
 • 2016. Duurzaam beheer Durme, meer
 • 2007. Effect van klimaatwijzigingen op afvoerdebieten in hoog- en laagwatersituaties en op de globale waterbeschikbaarheid, meer
 • 2018. Effect zandwinning op kustveiligheid, meer
 • 2013. Empirical overtopping law for very shallow foreshores, meer
 • 2018. Energiedissipatiegracht Grote Vijver, meer
 • 2003. Evaluation of the feasibility of the alternative disposal strategy Walsoorden, meer
 • 2006. Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • 2008. Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • 2007. Exploitatie hydrologisch meetnet, meer
 • 2008. Exploitatie meetnet, meer
 • 2010. Extreem golfklimaat kusthavens, meer
 • 2014. FEWS Vlaanderen, meer
 • 2017. Force estimation on a new coastal structure in marina Blankenberge, meer
 • 2016. Gecombineerde in- en uitwateringsconstructie Bergenmeersen - meting en analyse terugslagklep, meer
 • 2011. Gecombineerde in- en uitwateringsstructuren GGG, meer
 • 2009. Getij Zeescheldebekken, meer
 • 2018. GGG Bovenzanden: dimensionering in- en uitwateringssluizen, meer
 • 2014. GGG Doelpolder - gecombineerde in- en uitwateringsconstructie - schaalmodelproeven, meer
 • 2016. Golfklimaat Halve Maan RP100 jaar, meer
 • 2017. Golfmeting haven Oostende tijdens storm Dieter, meer
 • 2015. Golven metingen Galgeschoor, meer
 • 2007. Habitatmapping ondiep water, meer
 • 2011. Habitatmapping Zeeschelde, meer
 • 2016. Halve Maan OST - simulatie kortkruinige golven, meer
 • 2017. Haven Oostende golfindringing na verbreding Halve Maan, meer
 • 2018. Haven van Antwerpen - Royerssluis voorstudie nivelleersyteem met woelkelder, meer
 • 2008. Haven van Zeebrugge. Sterneneiland: nautische impact, meer
 • 2004. HCBS1: Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies, meer
 • 2006. HCBS2: Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: herhaling meetcampagne, meer
 • 2016. Herberekening statistieken niet-tij posten, meer
 • 2006. Herhaling langdurige metingen Deurganckdok, meer
 • 2018. Hindcast storm 3 januari 2018 met 1D-modellen, meer
 • 2017. Hydraulische randvoorwaarden Halve Maan, RP 1 en 10 jaar, meer
 • 2014. Hydro-geomorfologie Seine estuarium, meer
 • 2019. iFlow-Inwerking en ontwikkeling, meer
 • 2018. Immerse - Ontwerp vloedschaar thv de ontpoldering in Heusden, meer
 • 2015. Impact nieuwe sluis Terneuzen op waterbeheer en zoutintrusie, meer
 • 2014. Implementatie draagbare conductiviteitsmeter Hanna, meer
 • 2007. Implementation of the new disposal strategy within the deepening of the navigation channel in the Western Scheldt, meer
 • 2005. In situ disposal test near the Walsoorden sandbar using the traditional dumping technique, meer
 • 2015. Indienststelling fysische installaties, meer
 • 2019. INEOS Oxide toegankelijkheid steiger, meer
 • 2018. In-situ meetcampagne slib: densiteitsmetingen, meer
 • 2006. Integraal monitoringplan Grensmaas, meer
 • 2006. Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Kruibeke in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, meer
 • 2007. Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer
 • 2016. Jaarlijks waterbodemonderzoek in Wester- en Zeeschelde, meer
 • 2016. Kabels Borssele, meer
 • 2016. Kieldrechtsluis - meting overvulling, meer
 • 2017. Kieldrechtsluis - simulatie overvulling, meer
 • 2006. Kwaliteitsverbetering Hydra-data, meer
 • Laagwaterberichtgeving, meer
 • 2006. Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing, meer
 • 2006. Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone, meer
 • 2008. Laserdiffractie op afvalwater, meer
 • 2009. Lippenbroek modellering, meer
 • 2005. LTV O&M actieplan 2004 voor morfologisch onderzoek, meer
 • 2008. LTV O&M Veiligheid, meer
 • LTV O&M Veiligheid (2008-2009), meer
 • 2006. LTV-slib: modelinstrumentarium tbv beheersproblematiek slib in de Schelde, meer
 • Meetcampagne grondwater (peilbuizen), meer
 • Meetcampagne grondwater MAAS, meer
 • 2005. Meetcampagne in het kader van aanslibbingsproblematiek haven en jachthavens van Nieuwpoort, meer
 • 2017. Meetcampagne laagwater op kanalen ikv laagwatermodellering, meer
 • 2007. Methodologie voor de opmaak van een laagwaterbericht, meer
 • 2009. Modelproeven voorspelling manoeuvreergedrag binnenvaart, meer
 • 2012. Modernisering HIC meetnet, meer
 • 2012. MONEOS, meer
 • 2010. MONEOS: Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium, meer
 • 2005. MONEOS-T: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Toegankelijkheid, meer
 • 2004. Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • 2006. Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • 2007. Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006: continuation, meer
 • 2003. Monitoring by Flanders Hydraulics Research of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • 2006. Monitoring Lippenbroek, meer
 • 2018. Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de Ijzer, meer
 • 2012. Mud consolidation tests, meer
 • 2019. Nautisch advies bij renovatie Nieuwekalebrug Gent, meer
 • 2015. Nautische screening Leie-as, meer
 • New disposal strategy for the Westerschelde, meer
 • 2015. Niemba - uitvoeren metingen, meer
 • 2017. Nieuwe sluis Aalst - optimalisatie aanstroming nivelleeropeningen, meer
 • 2018. Nieuwe sluis Aalst: opstellen openingswet nivelleersysteem, meer
 • 2016. Nieuwe sluis Sint Baafs Vijve - schaalmodelproeven nivelleeropening, meer
 • 2017. NSZ: nautische studie, meer
 • 2007. Numerical research on the reshaped tip of the Walsoorden sandbar, meer
 • 2007. Numeriek modelonderzoek dwarsstromingen ten oosten van de Plaat van Ossenisse, meer
 • 2015. Numerieke studie golfimpact kaaiplateau Oostende, meer
 • 2008. O&M Flexibel storten, meer
 • 2010. O&M Zandhuishouding 2010, meer
 • 2017. Oeververdediging Sigmaplan tijarm Zwijnaarde, meer
 • 2005. Oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem, meer
 • 2014. Onderhoud Mike11 modellen, meer
 • Ondersteuning hoogwaterberichtgeving: hoogwaterkenmerken per bekken - wasrapporten, meer
 • 2015. Ondersteuning ontwerp stuwsluis Denderbelle, meer
 • 2006. Onderzoek vismigratieknelpunten ter hoogte van de Denderstuwen, meer
 • 2016. Onderzoeksproject plasticvervuiling van de Schelde, meer
 • 2017. Ontwerp nivelleersysteem Royersluis: aanvullende simulaties, meer
 • 2008. Ontwerp schaalmodel Zeebrugge, meer
 • 2016. Ontwerp sleepwagen 2, meer
 • 2017. Ontwikkeling Sleeptank 1, meer
 • Opmaak van operationele modellen en planningsmodellen voor de opmaak van laagwaterstrategieën tegen tekorten, meer
 • 2007. Opmaak voorspellingen Kust en Schelde, meer
 • 2007. Oprichten en ondersteunen kenniscentrum ondiep water, meer
 • 2012. Opstellen codificatie systeem, meer
 • 2017. Optimalisatie GOG Anderstadt afwaarts, meer
 • 2014. Optimalisatie monitoring Zeeschelde, meer
 • 2014. Optimalisatie Wiski 6, meer
 • 2015. Optimized hybrid model for coastal safety assessment, meer
 • 2007. Opvolging sedimentverspreiding rond Airset baggertuig, meer
 • 2014. Opvolging update operationele HIC-voorspellingsmodellen, meer
 • 2011. Organisatie bresproeven, meer
 • 2004. ORMES: Operational Remote sensing Mapping of Estuarine Suspended sediment concentrations, meer
 • 2016. Overgangsverschijnselen bij oevereffecten, meer
 • 2014. Physical and numerical modelling of ship-bottom interaction next to structures, meer
 • 2004. Planning of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • 2005. Planning of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • 2006. Quest4D: Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • 2016. Real-time simulatiestudie voor schepen tot klasse IV op de Dender tussen Aalst en Dendermonde - fase 1, meer
 • 2002. Research on the feasibility of the alternative disposal strategy Walsoorden, meer
 • 2006. RESORT: REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total suspended Matter, meer
 • 2010. Review hydraulische modellering stromingspatronen stuwsluis Denderbelle, meer
 • 2016. ROR kaarten kust 2019, meer
 • 2004. SAFECOAST: Sustainable Coastal Risk Management in 2050, meer
 • 2014. Sedimentatie Wintam, meer
 • Seine-Schelde West, meer
 • 2015. SHIP - voorontwerp nivelleersysteem met omloopriolen, meer
 • 2015. Sigma cluster Bovendijle - optimalisatie, meer
 • 2007. Site-specific research to determine the disposal strategy, meer
 • 2011. Slibbalans Zeeschelde, meer
 • 2017. Slim stuwen (fase 1), meer
 • 2018. Slim stuwen (fase 2), meer
 • 2016. Stormmuur verbinding Zeeheldenplein-Visserskaai Oostende, meer
 • 2016. Strandingsbank Coeck (Rupel), meer
 • 2012. Stroomatlas sluis van Wintam, meer
 • 2018. Stroomatlas Zeeschelde, meer
 • 2017. Stroomsnelheden Honte in kader van aanleg kabeltracé Borssele, meer
 • 2002. Studie densiteitsstromingen in kader van de Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium, meer
 • 2000. Studie naar de interactie tussen schepen, meer
 • Studie nautische toegankelijkheid, meer
 • 2006. Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, meer
 • 2016. Study of lock adjacent to Malamocco barrier, meer
 • 2018. Stuwsluis Denderleeuw - bodembescherming, meer
 • 2012. SUSCOD pilot Zeebrugge ten westen van Vandammesluis, meer
 • 2017. SWASH bottom friction and infiltration, meer
 • 2007. Tank test of vessel entry and exit for third set of locks, meer
 • 2008. Test beheer en onderhoud QH-krommes Maas, meer
 • 2012. Thesis GHA - dotOcean, meer
 • 2009. TIDE - Tidal River Development, meer
 • 2006. Toegang MSC containerschepen bij ontwerp diepgang 14,5 m, meer
 • 2015. Toelevering en overname peildata KEMP, meer
 • 2016. Toepasbaarheid van sedimenttransport formules in het Schelde-estuarium, meer
 • 2008. Tweede zeesluis binnen sluizencomplex Terneuzen, meer
 • 2016. Uitbreiding functionaliteit voorspellingssysteem HIC, meer
 • 2013. Uitbreiding NEVLA met GOG's en GGG's, meer
 • 2005. Uitbreiding studie met ontwikkeling 3D-numeriek slibtransportmodel Delft3D, meer
 • 2009. Uitvoeren van vlottermetingen ihkv bouw CDW DGD, meer
 • 2019. Uitwatering Galgeweel, meer
 • 2014. Uncertainty in hydrological modelling, meer
 • 2011. Update snelheidsvelden Zeeschelde + sluistoegangen, meer
 • 2005. Validatie concept nautische bodem, meer
 • 2012. Validatie debieten en peilhoogtes, meer
 • 2012. Validatie sediment en fysische parameters, meer
 • 2015. Validation SPH vor cantilever structures, meer
 • Validering meetgegevens, meer
 • 2016. Veldmeting Zwin, meer
 • 2008. Verdere modernisering pluviografenmeetnet, meer
 • 2015. Verdere ontwikkeling programm vul_sluis, meer
 • 2015. Verdere ontwikkeling programma vul_sluis, meer
 • 2013. Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer
 • 2016. Vijfjarig overzicht 2011-2015, meer
 • Vismigratie op getijgebonden rivieren - eindrapport literatuurstudie, meer
 • 2015. Vlaamse Baaien Modellering Kustzone, meer
 • 2017. Vloedschaar Destelbergen, meer
 • 2019. Volumes en waterstanden Burchtse Weel, meer
 • 2005. Voorhaven Zeebrugge - Nautische bodem, meer
 • 2014. Wave boundary conditions at Montgomerydok and station area in Oostende, meer
 • 2016. Wave overtopping estimation for Zeebrugge by deterministic approach, meer
 • 2006. Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • 2010. Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer

toon de opgedeelde lijst
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.