Naar de inhoud

nieuwe zoekopdracht

424 resultaten gevonden met volgende parameters : [Geen parameters mee gegeven]

sorteer op titel | datum

toon de opgedeelde lijst
 • 2021. Complex project Extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch onderzoek, uitwerkingsfase, meer
 • 2020. CP NSZ - Advies sedimentatie, meer
 • 2016. Following up safety assessment 2015, meer
 • 2016. Hydralab+ WALOWA, meer
 • 2019. JMSE special issue guest editor, meer
 • 2021. Kenniscentrum Varen in ondiep of beperkt water, meer
 • 2016. Life - SPARC, meer
 • 2018. Ontwerp vispassage Merelbeke, meer
 • 2021. PhD verdediging Panagiotis VASARMIDIS Ugent, meer
 • 2018. Schaalmodelonderzoek energiedissipatiestructuur overloopdijk, meer
 • 2021. Sigma - Zandwinningsput Melle, meer
 • 2019. VNSC_update_EM, meer
 • 2012. 10 jarig overzicht, meer
 • 2020. 1D-2D modellering Ijzer, meer
 • 2Dh model van het Zeescheldebekken volgens Domein Decompositie principe Technisch-wetenschappelijke bijstand bij koppeling, calibratie en studie (YM), meer
 • 2003. 2D-NEVLA Scheldemodel SCALWEST 2000, meer
 • 1999. A strategy for managing the Westerschelde’s morphology, meer
 • 2000. Aanpassen kanaal Gent-Terneuzen met nieuwe insteekhaven Sluiskil, meer
 • 2014. Aanpassingen ProToel voor implementatie GNA, meer
 • 2015. Aanpassingen sediment meetnet, meer
 • 2009. Actualisatie van composiet randvoorwaarden, meer
 • 2004. ADP-metingen in voorhaven van Zeebrugge, meer
 • 2021. Advies - ververstijd stroombeelden, meer
 • 2019. Advies panoramaheuvel HPP, meer
 • 2018. Afleiden harmonische componenten hoofdposten Zeeschelde, meer
 • 2019. Afleidingsdijle scenarioberekeningen, meer
 • 2004. Afstemming Vlaams-Nederlandse voorspelling golfklimaat op ondiep water, meer
 • 2020. Afstemming Xperta-ondersteuning Nieuwe Sluis Zeebrugge, meer
 • 2002. Alternative disposal strategy Walsoorden - feasibility study, meer
 • 2003. Alternative disposal strategy Walsoorden - in situ disposal test 2004, meer
 • 2000. Analyse en aanpak van morfologische studies voor de Belgische Kustzone, meer
 • 2014. AvdT - Golven in het estuarium, meer
 • 2015. AvdT - Historische evolutie van het getij in het Schelde estuarium, meer
 • 2014. AvdT - metingen in het mondingsgebied, meer
 • 2014. AvdT - Sedimentatie op drempels, meer
 • 2017. AvdT - Sedimentstrategie Schelde-estuarium, meer
 • 2017. AvdT II - Sedimentbalans Schelde-estuarium, meer
 • 2014. AvdT Verbetering Morfologisch Instrumentarium, meer
 • 2019. AvdTII - Validatie van Noordzee modellen en effecten SLR, meer
 • Bagger- en stortstrategie in de Westerschelde, meer
 • 2019. Barbierbeek-scenarioberekeningen, meer
 • 2013. Baseline Zeeuwse Delta, meer
 • 2019. Beheer en onderhoud CFD modellen, meer
 • 2006. Beheer en onderhoud van het numerieke modelinstrumentarium met betrekking tot de Vlaamse getijwateren en (kust)havens, meer
 • 2006. BENCORE: Belgian Network for Coastal Reseach, meer
 • Bepaling nautische bodem in slibrijke gebieden, meer
 • 2005. Bepaling van de bresgevoeligheid van winterdijken, meer
 • 2015. Berekening krachten op passerende schepen mbv ROPES potentiaalsoftware, meer
 • Bevaarbaarheid en stormvloedbeveiliging tijgebied Schelde, meer
 • 2009. BOREAS: Belgian Ocean Energy Assessment, meer
 • 2008. BUL/017/07_simulatorBSHC, meer
 • 2019. CFD-modellering monding vispassage Sint-Baafs-Vijve, meer
 • 2002. CLASH: Crest Level Assessment of coastal Structures by full scale monitoring, neural network prediction and Hazoa analysis on permissible wave overtopping, meer
 • 2006. CLIMAR: Evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten, meer
 • 2010. Climate Impact Research & Response Coordination for a Larger Europe - 2nd Generation ERA-Net -Science meets Policy, meer
 • 2009. COHERENS - Uitbouw numeriek modelinstrument Noordzeehavens, meer
 • 2007. COHERENS: COupled Hydrodynamical-Ecological model for REgioNal and Shelf seas, meer
 • 2016. Complex project extra containerbehandelingscapaciteit Antwerpen: nautisch vooronderzoek, meer
 • 2019. Complex project nieuwe sluis Zeebrugge - hydraulisch ontwerp, meer
 • 2020. Complex project nieuwe sluis Zeebrugge - hydraulisch ontwerp nivelleersysteem, meer
 • Containerdok West - toegankelijkheid - eindfase Rapport : 1996, meer
 • 1995. Containerdok West Onderzoek inplanting en hydraulisch-sedimentologisch onderzoek, meer
 • 1991. Containerkaai Noord: Hydraulisch en sedimentologisch onderzoek, meer
 • Containerkaai/Containerdok West. Oriënterend modelonderzoek. Rapport: augustus 1995, meer
 • 1990. Containerterminal ten noorden van Zandvlietsluis, meer
 • 2018. Controle dijkhoogtes Maas voor T10000, meer
 • 2020. Controle vernieuwde dijkhoogtes Maas voor T1000, meer
 • 2010. Correlatie NAO en Schelde-afvoer, meer
 • 2019. CP ECA - vogeleilanden Beneden Zeeschelde, meer
 • 2021. CP ECA: Project Noordzeeterminal: Nautisch onderzoek, meer
 • 2017. CREST golftankproeven, meer
 • 2015. CREST: Climate Resilient Coast, meer
 • 2018. Culverts in TELEMAC - code validation, meer
 • 2007. Cursus RIS - Nieuwe opleiding waterbemeestering, meer
 • 2007. CWAMASI: Coastal WAve Modeling, Assimilation and Statistical Interpretation, meer
 • 2020. Data-analyse ihkv slibhuishouding in het Schelde-estuarium, meer
 • 1996. De invloed van habitat-omvang, genmigratie en een metapopulatie-structuur op de genetische diversiteit van lokale zoöplanktonpopulaties, meer
 • 2002. De opening van de Visartsluis in Zeebrugge geïntegreerd nautisch onderzoek, meer
 • 2002. De renovatie van de Royersluis in de Haven van Antwerpen, meer
 • 2009. Demping geul baai van Heist, meer
 • 2006. Dender - vernieuwen stuwen, meer
 • 2007. Dender: optimalisatie stuwregeling, meer
 • 2018. Densiteitsmetingen achterhaven Zeebrugge, meer
 • 2014. Design coastal safety measures Middelkerke, meer
 • 2013. Design coastal safety measures Raversijde-Mariakerke-Wellington West, meer
 • 2006. DGS 2e sluis Waaslandhaven, meer
 • 2018. Dimensionering breuksteen rond brugpijler Ijzer, meer
 • 2016. Duurzaam beheer Durme, meer
 • 2020. Dwarsstroming 12/03/2020, meer
 • 2006. Ecologisch monitoringsprogramma alternatieve stortlocaties Westerschelde, meer
 • 2000. Ecotoxicologisch onderzoek in rietbakken in Schelde m.b.t. het gecontroleerde overstromingsgebied (g.o.g.) 'Kruibeke Bazel Rupelmonde', meer
 • 2008. Een nieuwe meettechniek gekoppeld aan een nieuwe modelbenadering voor de bepaling van de effectieve valsnelheid van een flocculerend sediment in estuaria., meer
 • 2007. Effect van klimaatwijzigingen op afvoerdebieten in hoog- en laagwatersituaties en op de globale waterbeschikbaarheid, meer
 • 2018. Effect zandwinning op kustveiligheid, meer
 • 2000. Effecten van een mogelijke klimaatverandering op het zeespiegelniveau, de rivierafvoer en de frequentie van stormen en hoogwaters - Literatuurstudie, meer
 • 1979. Effecten van het lossen van baggerspecie op de zeebodem en het mariene bodemleven, meer
 • 2013. Empirical overtopping law for very shallow foreshores, meer
 • 2017. ENDURE - ENsuring DUne REsilience against Climate Change, meer
 • 2018. Energiedissipatiegracht Grote Vijver, meer
 • Evaluatie van niet gestructureerde morfologische modellen voor het Schelde-estuarium, meer
 • 2003. Evaluation of the feasibility of the alternative disposal strategy Walsoorden, meer
 • 2006. Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • 2008. Evaluation of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • 2007. Exploitatie hydrologisch meetnet, meer
 • 2008. Exploitatie meetnet, meer
 • 2021. Extra wachtsteigers Schelde, meer
 • 2010. Extreem golfklimaat kusthavens, meer
 • 2014. FEWS Vlaanderen, meer
 • 2003. FISHGUARD: Invloed en herstel van antropogene ingrepen op vispopulaties, meer
 • 2019. Follow up DURCWAVE, meer
 • 2017. Force estimation on a new coastal structure in marina Blankenberge, meer
 • 1993. Full scale dynamic load monitoring of rubble mound breakwaters, meer
 • 2016. Gecombineerde in- en uitwateringsconstructie Bergenmeersen - meting en analyse terugslagklep, meer
 • 2011. Gecombineerde in- en uitwateringsstructuren GGG, meer
 • Gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde. Bepaling van de afvoercoëfficiënt van in- en uitvaartsluizen. Rapport oktober 1999, meer
 • Gecontroleerde overstromingsgebieden Kruibeke-Basel-Rupelmonde, meer
 • 2013. Gen4Wave, meer
 • 2018. Geotextiel - werkgroep COPRO PTV829, meer
 • 2009. Getij Zeescheldebekken, meer
 • 2018. GGG Bovenzanden: dimensionering in- en uitwateringssluizen, meer
 • 2014. GGG Doelpolder - gecombineerde in- en uitwateringsconstructie - schaalmodelproeven, meer
 • 2020. GOG/GGG Wal Zwijn - advies in- en uitwateringsconstructie, meer
 • 2016. Golfklimaat Halve Maan RP100 jaar, meer
 • 2017. Golfmeting haven Oostende tijdens storm Dieter, meer
 • 2015. Golven metingen Galgeschoor, meer
 • 2020. Haalbaarheid voorspelling dwarsstroming, meer
 • 2005. Haalbaarheidsstudie Estuair containervervoer, meer
 • 2001. Haalbaarheidsstudie Nutriënten- en Sedimententransportmodellering in 2D voor het Scheldebekken en het gecontroleerd overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde (GOG KBR), meer
 • 2007. Habitatmapping ondiep water, meer
 • 2011. Habitatmapping Zeeschelde, meer
 • 2016. Halve Maan OST - simulatie kortkruinige golven, meer
 • 2017. Haven Oostende golfindringing na verbreding Halve Maan, meer
 • 2002. Haven van Antwerpen - Deurganksluis: nautische controle, meer
 • 2018. Haven van Antwerpen - Royerssluis voorstudie nivelleersyteem met woelkelder, meer
 • 2002. Haven van Antwerpen. Renovatie Royerssluis te Antwerpen; 1D numerieke modellering hydrodynamische scheepskrachten bij sluisvulling (YMT), meer
 • 2008. Haven van Zeebrugge. Sterneneiland: nautische impact, meer
 • 2004. HCBS1: Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies, meer
 • 2006. HCBS2: Uitbreiding studie densiteitsstromingen in de Beneden Zeeschelde in het kader van LTV Meetcampagne naar hooggeconcentreerde slibsuspensies: herhaling meetcampagne, meer
 • 2016. Herberekening statistieken niet-tij posten, meer
 • 2006. Herhaling langdurige metingen Deurganckdok, meer
 • 2009. Het effect van ingrepen op de slibhuishouding, meer
 • 2018. Hindcast storm 3 januari 2018 met 1D-modellen, meer
 • 2016. Hydralab+ ICODEP, meer
 • 2017. Hydraulische randvoorwaarden Halve Maan, RP 1 en 10 jaar, meer
 • 1999. Hydrodynamic modelling of the wave and current pattern in front eroding coast of Knokke-Heist, meer
 • 2001. Hydrodynamica en sediment transport. Fundamentele aspecten bij een duurzaam beheer van zandige kustzones, meer
 • 2014. Hydro-geomorfologie Seine estuarium, meer
 • 2019. iFlow-Inwerking en ontwikkeling, meer
 • 2018. Immerse - Ontwerp vloedschaar thv de ontpoldering in Heusden, meer
 • 2015. Impact nieuwe sluis Terneuzen op waterbeheer en zoutintrusie, meer
 • Impact verdieping Antwerpen. Hingene, meer
 • 2014. Implementatie draagbare conductiviteitsmeter Hanna, meer
 • 2004. Implementation of IMIS (Integrated Marine Information System) in WLH-Borgerhout, meer
 • 2007. Implementation of the new disposal strategy within the deepening of the navigation channel in the Western Scheldt, meer
 • 2005. In situ disposal test near the Walsoorden sandbar using the traditional dumping technique, meer
 • 2007. Inbouw voorspellingscentrum kust en Schelde, meer
 • 2015. Indienststelling fysische installaties, meer
 • 2019. INEOS Oxide toegankelijkheid steiger, meer
 • 2018. In-situ meetcampagne slib: densiteitsmetingen, meer
 • 2006. Integraal monitoringplan Grensmaas, meer
 • 2000. Integrale verkenningsstudie voor de Schelde, meer
 • 2000. Integrale verkenningsstudie voor het Rupelbekken: Modellen, Mais-studie, meer
 • 2000. Integratie hydrologische meetnetten, meer
 • 2009. Interactions between herbivory and pollination: consequences for plant fitness, meer
 • 2006. Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Kruibeke in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, meer
 • 2007. Interpretatie van de veldmetingen in de Zeeschelde te Zandvliet in de periodes 1995-1998 en 2002-2005, meer
 • 2018. Interregproject POLDER2C's, meer
 • 2001. Invaart autoschepen in Westsluis Terneuzen, meer
 • 2007. Inventarisatie en historische analyse van de Zeeschelde habitats, meer
 • 1997. Invloed afgraving Ketenissepolder, meer
 • Invloed dijkwijzigingen tussen Uitbergen en Schellebelle. Rapport : 1997, meer
 • Invloed 'Zuidelijk eiland' te Wintam. Rapport : 1997, meer
 • 2016. Jaarlijks waterbodemonderzoek in Wester- en Zeeschelde, meer
 • 2016. Kabels Borssele, meer
 • 2015. Kanaal Bossuit-Kortrijk: nautische studie, meer
 • 2019. kanaal Dessel Schoten - studie afvoerkoker, meer
 • 2021. Kanaal Roeselare Leie - renovatie sluis Ooigem - optimalisatie openingswet, meer
 • 2021. Karteren overstromingsbeelden Demer, meer
 • 2016. Kieldrechtsluis - meting overvulling, meer
 • 2017. Kieldrechtsluis - simulatie overvulling, meer
 • 2000. Kruibeke Bazel Rupelmonde'-lokatie wateringssluizen model, meer
 • Kubatuurberekening voor het Scheldebekken. Rapport : 1996, meer
 • 2000. Kustverdediging Knokke-Zoute, meer
 • 2006. Kwaliteitsverbetering Hydra-data, meer
 • Laagwaterberichtgeving, meer
 • 2006. Langdurige metingen Deurganckdok: opvolging en analyse aanslibbing, meer
 • 2006. Langdurige monitoring van zout/zoet-verdeling in de haven van Zeebrugge en monitoring van zoutconcentratie, slibconcentratie en hooggeconcentreerde slibsuspensies in de Belgische kustzone, meer
 • 2008. Laserdiffractie op afvalwater, meer
 • 2001. Leveren numeriek Noordzeemodel voor stroming en golven, meer
 • 2002. Leveren van technisch-wetenschappelijke bijstand met het oog op het uitvoeren van het project ""Zoetwaterbeheer tegen tekorten en tegen verdroging", meer
 • 2009. Lippenbroek modellering, meer
 • 2019. Literatuuronderzoek naar potentiaalcodes voor efficiënte simulatie van propellers in CFD berekeningen, meer
 • 2021. Literatuurstudie over vuilroosters, meer
 • 2005. LTV O&M actieplan 2004 voor morfologisch onderzoek, meer
 • 2008. LTV O&M Veiligheid, meer
 • LTV O&M Veiligheid (2008-2009), meer
 • 2007. LTV O&M Veiligheid 2007, meer
 • 2007. LTV slib 2007, meer
 • 2006. LTV-slib: modelinstrumentarium tbv beheersproblematiek slib in de Schelde, meer
 • 1990. Marine geology: Fase 2 - Partim Lithostratigraphy, meer
 • 2002. Maritieme toegang tot de haven van Antwerpen - Studie densiteitstromingen in kader van LTV (O&M), meer
 • 2021. Masterplan Lillo: hydrodynamische modelberekeningen, meer
 • 2016. Meerjarenplan ROR Kaarten EU, meer
 • Meetcampagne grondwater (peilbuizen), meer
 • Meetcampagne grondwater MAAS, meer
 • 2005. Meetcampagne in het kader van aanslibbingsproblematiek haven en jachthavens van Nieuwpoort, meer
 • 2017. Meetcampagne laagwater op kanalen ikv laagwatermodellering, meer
 • 2002. Methodologie opmaak laagwaterstrategieën, meer
 • 2007. Methodologie voor de opmaak van een laagwaterbericht, meer
 • 2000. Methodologie voor simuleren van de waterafvoer van bevaarbare waterlopen, meer
 • Model van de kust en het Scheldeëstuarium, meer
 • 2020. Modellering Bovenschelde Wallonië, meer
 • 2002. Modellering van de Barbierbeek, meer
 • 2009. Modellering van waterbeschikbaarheid en allocaties, meer
 • 2007. Modelonzekerheden, meer
 • 2009. Modelproeven voorspelling manoeuvreergedrag binnenvaart, meer
 • 2012. Modernisering HIC meetnet, meer
 • 2012. MONEOS, meer
 • 2010. MONEOS: Geïntegreerde monitoring van het Schelde-estuarium, meer
 • MONEOS: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium, meer
 • 2010. MONEOS-Projectgroep Evaluatie en rapportering, meer
 • 2010. MONEOS-Projectgroep Monitoring en Databeheer, meer
 • 2005. MONEOS-T: Monitoring Effecten Ontwikkelingsschets 2010 - Toegankelijkheid, meer
 • 2004. Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • 2006. Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • 2007. Monitoring by external contractors of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006: continuation, meer
 • 2003. Monitoring by Flanders Hydraulics Research of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • 2006. Monitoring Lippenbroek, meer
 • 2018. Monitoring van de exploitatie van een stortplaats voor baggerspecie ter hoogte van het spaarbekken van de Ijzer, meer
 • 2021. Morfologische ontwikkeling Ketelplaat, meer
 • 2012. Mud consolidation tests, meer
 • 2020. Nautisch advies aanmeerplan Dender te Aalst, meer
 • 2019. Nautisch advies bij renovatie Nieuwekalebrug Gent, meer
 • 2015. Nautische screening Leie-as, meer
 • New disposal strategy for the Westerschelde, meer
 • 2015. Niemba - uitvoeren metingen, meer
 • 2017. Nieuwe sluis Aalst - optimalisatie aanstroming nivelleeropeningen, meer
 • 2018. Nieuwe sluis Aalst: opstellen openingswet nivelleersysteem, meer
 • 2016. Nieuwe sluis Sint Baafs Vijve - schaalmodelproeven nivelleeropening, meer
 • 2017. NSZ: nautische studie, meer
 • 2007. Numerical research on the reshaped tip of the Walsoorden sandbar, meer
 • 2007. Numeriek modelonderzoek dwarsstromingen ten oosten van de Plaat van Ossenisse, meer
 • 2015. Numerieke studie golfimpact kaaiplateau Oostende, meer
 • 2008. O&M Flexibel storten, meer
 • 2010. O&M Zandhuishouding 2010, meer
 • 2017. Oeververdediging Sigmaplan tijarm Zwijnaarde, meer
 • 2005. Oeverzuigingseffecten op schepen veroorzaakt door taluds, randen van platen en hellende bodem, meer
 • 1995. OMES 1 Main: Onderzoek Milieu-Effecten Sigmaplan, meer
 • 1995. OMES 1: Hydrodynamica, meer
 • 2014. Onderhoud Mike11 modellen, meer
 • 2018. Onderhoud van de 2D en 3D Hydraulische modellen, meer
 • Ondersteuning hoogwaterberichtgeving: hoogwaterkenmerken per bekken - wasrapporten, meer
 • 2015. Ondersteuning ontwerp stuwsluis Denderbelle, meer
 • 2006. Ondersteuning van het probabilistisch toelatingsbeleid voor de Vlaamse havens: in gebruik stellen van het programma ProToel voor de haven van Zeebrugge, meer
 • 2000. Onderzoek naar invloed van exogene factoren op de morfologische dynamiek van het estuarium. - LTV-Westerschelde-cluster morfologie, meer
 • 2000. Onderzoek naar roerkracht in open water, meer
 • 2000. Onderzoek van enkele specifieke knelpunten voor vismigratie in poldergebieden, meer
 • 2018. Onderzoek van Stroming en Sedimenttransport: data-analyse en innovatieve metingen, meer
 • 2006. Onderzoek vismigratieknelpunten ter hoogte van de Denderstuwen, meer
 • 2016. Onderzoeksproject plasticvervuiling van de Schelde, meer
 • 2017. Ontwerp nivelleersysteem Royersluis: aanvullende simulaties, meer
 • 2014. Ontwerp pilot zandmotor, meer
 • 2008. Ontwerp schaalmodel Zeebrugge, meer
 • 2016. Ontwerp sleepwagen 2, meer
 • 2015. Ontwerp vispassage Sint-Baafs-Vijve, meer
 • 2000. Ontwikkelen mathematisch manoeuvreermodel, meer
 • 2011. Ontwikkelen van conceptuele modellen, meer
 • 2017. Ontwikkeling Sleeptank 1, meer
 • 2000. Oostende nieuwe haventoegang: eigen numerieke modellering, meer
 • 2000. Oostende nieuwe haventoegang: golfgootonderzoek, meer
 • 2000. Oostende nieuwe haventoegang: nautisch onderzoek, meer
 • 2002. Opmaak golfdatabank, meer
 • 2002. Opmaak van hydrologische modellen in het IJzerbekken en opstellen van debiet-duur-frequentie (QDF) relaties en composiethydrogrammen, meer
 • 2005. Opmaak van laagwaterstrategieën, meer
 • Opmaak van operationele modellen en planningsmodellen voor de opmaak van laagwaterstrategieën tegen tekorten, meer
 • 2007. Opmaak voorspellingen Kust en Schelde, meer
 • 2007. Oprichten en ondersteunen kenniscentrum ondiep water, meer
 • 2018. Opstellen astronomische voorspellingen, meer
 • 2012. Opstellen codificatie systeem, meer
 • 2021. Opstellen monitoringsprogramma Galgeschoor, meer
 • 2003. Opstellen van alle randvoorwaarden voor de toepassing van de composiethydrogrammethode in het Ijzerbekken, meer
 • 1998. OPTICREST: De optimalisatie van het ontwerp van de kruinhoogte van golfkerende constructies op basis van metingen op prototype, meer
 • 2006. Optimalisatie baggerwerken en infrastructuurwerken in de kustjachthavens Nieuwpoort en Blankenberge en in de jachtdokken van Oostende en Zeebrugge, meer
 • 2017. Optimalisatie GOG Anderstadt afwaarts, meer
 • 2019. Optimalisatie modellering GGG-inwateringssluizen in Mike1D, meer
 • 2014. Optimalisatie monitoring Zeeschelde, meer
 • 2021. Optimalisatie overloopdijk GOG Bastenakkers, meer
 • 2020. Optimalisatie overloopdijk Wal-Zwijn, meer
 • 2004. Optimalisatie van de baggerwerken in de maritieme toegang van de Westerschelde en de Beneden Zeeschelde, meer
 • 2014. Optimalisatie Wiski 6, meer
 • 2015. Optimized hybrid model for coastal safety assessment, meer
 • 2016. Opvolging hydro-morfodynamica Zwin, meer
 • 2007. Opvolging sedimentverspreiding rond Airset baggertuig, meer
 • 2014. Opvolging update operationele HIC-voorspellingsmodellen, meer
 • 2011. Organisatie bresproeven, meer
 • 1993. Oriënterend hydraulisch-sedimentologisch onderzoek rond Containerkaai-dok West: 2D- en 3D modelonderzoek, meer
 • 2004. ORMES: Operational Remote sensing Mapping of Estuarine Suspended sediment concentrations, meer
 • 2016. Overgangsverschijnselen bij oevereffecten, meer
 • 1993. Overzichtsmodel Schelde 1991, meer
 • 2018. PhD study Infragravity waves, meer
 • 2014. Physical and numerical modelling of ship-bottom interaction next to structures, meer
 • 2004. Planning of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • 2005. Planning of the in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • 2000. Planstudie rivierherstelproject voor het Durmebekken, meer
 • 1997. Predatie door macrozoöplankton: een studie van de ecologische en evolutionaire gevolgen van de macrozoöplanktongemeenschapsstructuur op fytoplankton en de componenten van de microbiële lus, meer
 • 2019. Proefstortingen Westerschelde t.b.v. toekomstige onderhoudsvergunning, meer
 • 2006. PROSES 2010: Morfologisch Beheer Westerschelde, meer
 • 2006. Quest4D: Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden, meer
 • 2020. Randvoorwaarden voor probabilistische analyse constructief faalgedrag kunstwerken kusthavens, meer
 • 2018. Rapportering was en storm, meer
 • 2016. Real-time simulatiestudie voor schepen tot klasse IV op de Dender tussen Aalst en Dendermonde - fase 1, meer
 • 2008. Relatie tussen fysische en sedimentologische karakteristieken en de ecologische waarden in ondiepe subtidale gebieden in de Westerschelde, meer
 • 2002. Research on the feasibility of the alternative disposal strategy Walsoorden, meer
 • 2006. RESORT: REmote sensing for Seasonal and Overseas Retrieval of Total suspended Matter, meer
 • 2010. Review hydraulische modellering stromingspatronen stuwsluis Denderbelle, meer
 • 2020. Rivierversmalling Durme te Hamme, meer
 • 2016. ROR kaarten kust 2019, meer
 • 2004. SAFECOAST: Sustainable Coastal Risk Management in 2050, meer
 • Scheepsbewegingen in golven (Het Scheur), meer
 • 2019. Sedimentatie Project Rechteroever Nieuwpoort, meer
 • 2014. Sedimentatie Wintam, meer
 • 2017. Sedimentbeheer Gentse Ringvaart - Kanaal Gent-Terneuzen, meer
 • Seine-Schelde West, meer
 • 2015. SHIP - voorontwerp nivelleersysteem met omloopriolen, meer
 • 2015. Sigma cluster Bovendijle - optimalisatie, meer
 • Sigmaplan. Dijkwerken te Destelbergen. Rapport : februari 1995, meer
 • 2021. Simulatieomgeving All Weather Terminal KGT, meer
 • 2021. Simulaties getij HPP, meer
 • 2007. Simulator opleidingen, meer
 • Simulatortraining Hogere Zeevaartschool, meer
 • Simulatortraining Vlaamse Loodsen, meer
 • 2007. Site-specific research to determine the disposal strategy, meer
 • 2001. Sleepbootopleiding Haven Antwerpen, meer
 • 2011. Slibbalans Zeeschelde, meer
 • Slib-model Schelde-estuarium, meer
 • 2017. Slim stuwen (fase 1), meer
 • 2018. Slim stuwen (fase 2), meer
 • 1981. Sluis te Hingene Vorm van de toegangsgeul 1981, meer
 • 1996. Sluis te Hingene Vorm van de toegangsgeul 1996, meer
 • 2012. Sluis Zemst - rapportage schaalmodelstudie, meer
 • Sterkte zwakte analyse overstromingsrisico’s Schelde-estuarium, meer
 • 2016. Stormmuur verbinding Zeeheldenplein-Visserskaai Oostende, meer
 • Stormvloedbeheersing Rapport : 1996, meer
 • 2016. Strandingsbank Coeck (Rupel), meer
 • 2000. Stromingsweerstand ten gevolge van waterplanten, meer
 • 2012. Stroomatlas sluis van Wintam, meer
 • 2018. Stroomatlas Zeeschelde, meer
 • 2017. Stroomsnelheden Honte in kader van aanleg kabeltracé Borssele, meer
 • 2002. Studie densiteitsstromingen in kader van de Lange Termijnvisie voor het Schelde-estuarium, meer
 • 1999. Studie naar alternatieve bagger-en stortstrategieën met oog op manipulatie toekomstige morfologie van de Westerschelde, meer
 • 2000. Studie naar de interactie tussen schepen, meer
 • Studie nautische toegankelijkheid, meer
 • 2001. Studie neervorming in Haven van Oostende, meer
 • 2006. Studie ten behoeve van aanleg van overstromingsgebieden en natuurgebieden in het kader van het Sigmaplan, meer
 • 2016. Study of lock adjacent to Malamocco barrier, meer
 • 2018. Stuwsluis Denderleeuw - bodembescherming, meer
 • 2015. Supervision internship student on SWASH-VEG model development, meer
 • 2012. SUSCOD pilot Zeebrugge ten westen van Vandammesluis, meer
 • 2009. SUSCOD: Sustainable Coastal Development in Practise, meer
 • 2017. SWASH bottom friction and infiltration, meer
 • 2019. T0-bepaling dijkvegetatie LL HPP, meer
 • 2007. Tank test of vessel entry and exit for third set of locks, meer
 • 2008. Test beheer en onderhoud QH-krommes Maas, meer
 • 2012. Thesis GHA - dotOcean, meer
 • 2009. TIDE - Tidal River Development, meer
 • Tijgebied Westerschelde: Sigmaplan. Ringdijken KBR. Rapport : december 1997, meer
 • 2006. Toegang MSC containerschepen bij ontwerp diepgang 14,5 m, meer
 • Toegangsgeul Zeesluis Hingene (3 delen). Rapport : 1996, meer
 • 2015. Toelevering en overname peildata KEMP, meer
 • 2016. Toepasbaarheid van sedimenttransport formules in het Schelde-estuarium, meer
 • 2008. Tweede zeesluis binnen sluizencomplex Terneuzen, meer
 • 2001. Uitbouw van het sedimentmeetnet van het Scheldebekken, meer
 • 2016. Uitbreiding functionaliteit voorspellingssysteem HIC, meer
 • 2013. Uitbreiding NEVLA met GOG's en GGG's, meer
 • 2005. Uitbreiding studie met ontwikkeling 3D-numeriek slibtransportmodel Delft3D, meer
 • 2020. Uitspoelen slib oude uitwatering Galgenweel, meer
 • 2009. Uitvoeren van vlottermetingen ihkv bouw CDW DGD, meer
 • 2019. Uitwatering Galgeweel, meer
 • 2020. Uitwerking van een reactief afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens waterschaarste, meer
 • 2014. Uncertainty in hydrological modelling, meer
 • 2011. Update snelheidsvelden Zeeschelde + sluistoegangen, meer
 • 2005. Validatie concept nautische bodem, meer
 • 2012. Validatie debieten en peilhoogtes, meer
 • 2012. Validatie sediment en fysische parameters, meer
 • 2015. Validation SPH vor cantilever structures, meer
 • Validering meetgegevens, meer
 • 2000. Veiligheidsniveau Vlaanderen, meer
 • 2016. Veldmeting Zwin, meer
 • 2008. Verbetering nautische toegankelijkheid van de Vlaamse kusthavens en de Scheldemonding, meer
 • 2018. Verbetering voorspellingssysteem HIC, meer
 • 2008. Verdere modernisering pluviografenmeetnet, meer
 • 2015. Verdere ontwikkeling programm vul_sluis, meer
 • 2015. Verdere ontwikkeling programma vul_sluis, meer
 • 2019. Verkennende berekeningen slibverspreiding en seizoenale effecten, meer
 • 2000. Vervanging wagonschuiven 16m-sluizen Albertkanaal, meer
 • 2013. Vervolgonderzoek Bevaarbaarheid BoZS (Integraal Plan BoZs), meer
 • 2014. Vervolgtraject van de ORBP, meer
 • 2016. Vijfjarig overzicht 2011-2015, meer
 • 2002. Vismigratie op de IJzer ter hoogte van het sluizencomplex de Ganzepoot te Nieuwpoort - Onderzoek zoutintrusie, meer
 • Vismigratie op getijgebonden rivieren - eindrapport literatuurstudie, meer
 • 2004. Visvriendelijke technieken waterkrachtcentrales, meer
 • 2015. Vlaamse Baaien Modellering Kustzone, meer
 • 2017. Vloedschaar Destelbergen, meer
 • 2019. Volumes en waterstanden Burchtse Weel, meer
 • 2005. Voorhaven Zeebrugge - Nautische bodem, meer
 • 2014. Voorover- en geulsuppleties als kustbescherming, meer
 • 2009. Voorspelling hoogwaterstanden Schelde-estuarium, meer
 • Waaslandhaven - Containerdok West Onderzoek van de bouwfasen, meer
 • Waaslandhaven/Containerdok West. Invloed van het containerdok op de voortplanting van het getij. Rapport: juli 1998, meer
 • 2000. Waterkrachtcentrale op het Albertkanaal, meer
 • 2014. Wave boundary conditions at Montgomerydok and station area in Oostende, meer
 • 2002. Wave database for the Flemish coast, meer
 • 2016. Wave overtopping estimation for Zeebrugge by deterministic approach, meer
 • Werkeiland Groot Buitenschoor. Onderzoek naar de ontgronding. (Eindverslag van het studieconsortium IMDC-WLB) Rapport : juli 1998, meer
 • 1993. Westerschelde physical modelling studies about the influence of impoldering on dredging, meer
 • 2000. Westerschelde vergunning onderhoudsbaggerwerken, meer
 • Westerschelde: Project OOSTWEST Rapport : 1995, meer
 • 2000. Wiskundig model van de Schelde, meer
 • 1976. Wiskundige modellen van de Schelde - 1D, meer
 • Wiskundige modellen van de Schelde - 2D en 3D, meer
 • 2006. Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2004, meer
 • 2010. Workshop on results of in situ disposal test near the Walsoorden sandbar 2006, meer
 • Zeeschelde. Actualisatie Sigmaplan. Invloed van bijkomende overstromingsgebieden en een hoog stormtij. Rapport : februari 2000, meer
 • Zeeschelde. Actualisatie Sigmaplan. Invloed van bijkomende overstromingsgebieden. Rapport : juni 1999, meer

toon de opgedeelde lijst
Alle informatie in het Integrated Marine Information System (IMIS) valt onder het VLIZ Privacy beleid
IMIS is ontwikkeld en wordt gehost door het VLIZ.